Medya Galeri Derneğimiz etkinliklerine ait video ve fotoğraflara bu kısımdan erişebilirsiniz.

Hakkımızda

19.07.1996 tarihinde kurulmuş olan Hazine Uzmanları Derneği, Hazine uzmanlarının... >> Devamı

Tüzük

Derneğimizin tüzüğünü görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, Üyelerimizin çağın gerektirdiği sosyal, bilimsel ve teknik değişim... >> Devamı


Yönetim ve Denetim Kurulları

MOTTOMUZ


Farkındalık başlangıçtır!DEĞERLERİMİZ


 • Kişisel Gelişim
 • Kalite Odaklılık
 • Kurumsal Aidiyet
 • YÖNETİM KURULU

  Şule ŞAHİNARSLAN PEHLİVAN

  Başkan

  Birsen AKTUĞAN

  Başkan Yardımcısı

  Salih ERCAN

  Üye

  Gülnur GÜNAKAN

  Sosyal İşler Sorumlusu

  Senem DOĞAN DÜZENLİ

  Genel Sekreter

  Zafer DÜZENLİ

  Üye

  Burak ÖZKAN

  Sayman

  Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

  Güldengül ARAT
  Gonca ERDENER
  Gülsema AYDEMİR
  Sevgi BAKIRCI
  Başak ÇALIŞKAN
  Eren YAVUZ
  Gizem GERGİN


  DENETİM KURULU

  Volkan ARSLAN

  Başkan

  Melike GÖZÜŞİRİN

  Üye

  Abdullah BAYRAK

  Üye

  Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

  Dilara SALTIK
  Mücahit YÖRÜK
  Esra BOZDOĞAN
  Hakkımızda

  19.07.1996 tarihinde kurulmuş olan Hazine Uzmanları Derneği, Hazine uzmanlarının mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini kendisine misyon edinmiş olup Hazine uzman veya uzman yardımcısı olarak görev yapmış veya yapmakta olan kişilerden oluşmaktadır.

  Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana Hazine Uzmanları arasında sosyal, kültürel ve mesleki dayanışmayı güçlendirerek, temel problemlere Hazine Uzmanı bakış açısıyla çözüm önerileri sunmak ve sivil toplum örgütü duyarlılığıyla toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

  Yeni yönetim kurulu, hızla değişen ve dönüşen çağın gelişmeleri konusunda bilgi birikiminin ve farkındalığın artırılması ve çağın gerektirdiği yönetici becerileri setinin tüm üyelerce benimsenmesini Dernek misyonuna ekleyerek 19 Aralık 2018 tarihi itibarıyla görevi devralmıştır.

  Bu yeni misyon doğrultusunda, Derneğimiz, dijital çağın gelişmelerinin yakından takip edilmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, üyelerimizin kişisel gelişimlerine yönelik olarak koçluk, mentorluk ve diğer kişisel gelişim alanlarında eğitim programları oluşturmak, üyelerimizin talep ve isteklerinin ilgililere iletilmesine aracılık etmek ve diğer pek çok alanda farkındalık yaratacak çalışmalar yapacaktır.

  Dernek Yönetimi, 7 Asil ve 7 Yedek üyeden, Denetim Kurulu da 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşmakta, Dernek Başkanlığını ise Şule ŞAHİNARSLAN PEHLİVAN yürütmektedir.

  Tüzük

  HAZİNE UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

  Derneğin Adı

  Madde 1 : (a) Derneğin adı Hazine Uzmanları Derneği’dir.
  (b) Derneğin kısa adı “HazDer”dir.

  Derneğin Merkezi

  Madde 2: (a) Derneğin Merkezi Ankara’dır.
  (b) Derneğin şubesi yoktur.

  Derneğin Amblemi

  Madde 3: (a) Derneğin amblemi Genel Kurul tarafından belirlenir.

  Kısaltmalar

  Madde 4: Bu Tüzük’te geçen;
  (a) Dernek: Hazine Uzmanları Derneği’ni,
  (b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı
  (c) Müsteşarlık: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nı,
  (d) Hazine ve Maliye Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkta Hazine ve Maliye Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,
  (e) Hazine Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkta Hazine Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,
  (f) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlıkta Hazine ve Maliye Uzman yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları
  (g) Hazine Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Müsteşarlıkta Hazine Uzman Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

  Derneğin Amacı

  Madde 5: Derneğin amacı,

  Üyelerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak,
  Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
  Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
  Üyelerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin sorunların çözülmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak
  Hazine ve Maliye Uzmanlığı’nın kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmek ve artırmak,
  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren konularda etkinliğin ve verimliliğin artırılması suretiyle ülke menfaatlerine yönelik daha fazla katkıda bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  Hazine ve Maliye Uzmanlığının önemini vurgulayan çalışmalarla, bir nevi hizmet içi eğitim imkanı yaratarak kurum içinde motivasyonu geliştirmektir.

  Derneğin Faaliyet Alanları

  Madde 6: Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle,
  Üyelerin her türlü haklarını ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak,
  Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla toplantı, konferans, sempozyum, panel, seminerler ve kurs düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,
  Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi, kokteyl ve toplantılar düzenlemek, üyelerinin sportif faaliyetlerde bulunmalarına yönelik imkanlar yaratmak ve müsabakalar tertip etmek,
  Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel amaçlı tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek,
  Üyelerin personel düzeni ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak,
  Üyelerin mesleki ve kültürel ilgi alanlarına yönelik yayınlar çıkartmak,
  Üyelerin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Yardım Sandığı kurmak,
  Çalışma konularına giren alanlarda diğer kamu kurum, kurul ve kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışında bulunan dernekler ile işbirliği yapmak ve proje bazında ortak çalışmalar yapmak
  gibi faaliyetlerde bulunur.

  Derneğin Çalışma İlkeleri

  Madde 7: Dernek 5. maddede belirtilen amaçlarına ulaşabilmek amacı ile yürüteceği faaliyetlerinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve katılımcı yönetim ilkelerini takip eder ve meleğe zarar verebilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Üyeliğe İlişkin Hükümler

  Üye Olma Hakkı

  Madde 8: Derneğin asıl üyeleri ve onursal üyeleri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

  (a) Asıl Üye: Derneğe, Bakanlık ve Müsteşarlık Teşkilat Yasası uyarınca Hazine ve Maliye Uzmanı, Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı ünvanını iktisap etmiş olanlar asıl üye olabilirler. Başvuru anında bu şartları haiz olmak yeterli olup, sonradan meydana gelen değişiklikler üyelik hakkına (sıfatına) etki etmez.
  (b) Onursal Üye: Bakanlık ve Müsteşarlık Teşkilat Yasaları uyarınca Hazine Uzmanı ve Hazine Uzman Yardımcısı ünvanını iktisap etmemiş olmakla birlikte Bakanlıkta/Müsteşarlıkta üst düzey yönetici pozisyonunda görev alanlar, mesleğe ve Derneğe destek veya katkısı bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için “a” fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

  Üyelik Başvurusu

  Madde 9: Madde 8’deki şartları taşıyan kişiler, usulüne uygun olarak doldurulmuş “Dernek Giriş Formu ve Dernek Tüzüğü”nün kabul edildiğine dair bir taahhütname ile Derneğe yazılı olarak başvururlar.

  Üyeliğe Kabul

  Madde 10: Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucu başvuruda bulunan kişiye yazı ile bildirilir.

  Üyelerin Hak ve Görevleri

  Madde 11: Her üye, mesleki unvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın, genel hükümler çerçevesinde oy kullanma ve Dernek organlarında her türlü görevi alma hakkına sahiptir. Üyeler, Derneğin her türlü imkan, faaliyet ve vücuda getireceği kuruluşlardan faydalanabilirler. Her üye, mesleki ünvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın, bir oy hakkına sahiptir ve oyunu bizzat kendisi kullanır. Üyeler, Derneğin amaçlarına ulaşması için her türlü çabayı gösterirler. Tüm üyeler, mesleğin onur ve şerefi ile Derneğin Tüzüğüne uygun davranmakla yükümlüdür.

  Üyelikten Ayrılma

  Madde 12: Hiçbir üye Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği anda yazılı başvuruda bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak, üyelikten ayrılmak için başvuru tarihine kadar olan aidatların tam olarak ödenmesi gerekir.

  Üyelikten Çıkartılma

  Madde 13: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller şunlardır:

  (a) Yayın, söz, eylem ve davranışları ile Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek, dernek faaliyetlerini engellemek,
  (b) Yayın, söz ve davranışlarıyla dernek ve üyelerini küçük düşürmek,
  Özürsüz olarak aidatlarını Yönetim Kurulunca verilen süre içerisinde ödememek,
  Dernek adına yetkisiz olarak hareket etmek,
  Memuriyetten ihraç kararı kesinleşmiş olmak,
  Üyenin vefatı.

  Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumlardan birinin tespiti hâlinde, ilgili üyeler Yönetim Kurulu’nun üçte iki oy çoğunluğu ile üyelikten çıkarılır.

  Aylık Ödenti

  Madde 14: Üyelik aidatının miktarı ve aidatın toplanma usulü Genel Kurulca belirlenir. Gerekli görülen hallerde Genel Kurulca kararlaştırılacak limitler dahilinde aylık aidatlar Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Derneğin Yapısı

  Derneğin Organları

  Madde 15: Derneğin organları şunlardır.

  Genel Kurul
  Yönetim Kurulu
  Denetim Kurulu

  Organların Kuruluş ve İşleyişi

  Madde 16: Derneğin organları bu Tüzük hükümlerine göre kurulur ve çalışırlar. Her üye, Genel Kurul dışında dernek organlarından yalnız birinde görev alabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Genel Kurul

  Kuruluşu

  Madde 17: Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

  Toplanması

  Madde 18: Genel Kurul iki yılda bir olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, tüm üyelerin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda salt çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

  Genel Kurulun Toplantı Usulü

  Madde 19:

  Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

  Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi, saati, gündemi Dernek internet sayfasında ilan edilmek ve/veya elektronik posta yolu ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az, 60 günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren, en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya “(b)”fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer.

  Tüzüğün 18. maddesine göre toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumaktan ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kurulu’na seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve genel kurul toplantı tutanağı örneği ile tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış bir örneği, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu’nca yetki verilen Yönetim kurulu üyesi tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

  Genel Kurulda Görüşülecek Konular

  Madde 20: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Esasları

  Madde 21:

  Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyunun alınması şarttır. Üçte iki çoğunluğun sağlanmadığı hallerde ikinci oylamada salt çoğunluk ile Tüzük Değişikliği veya Derneğin feshi kararları kabul edilir.

  Genel Kurul’da her türlü oylama Divan Başkanı tarafından belirlenecek yöntem ile yalnızca açık olarak yapılabilir.

  Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

  Madde 22: Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır.

  Başkanlık Divanının oluşturulması

  Gündemin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

  Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi

  Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanacak raporların incelenmesi ve onaylanması

  Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya karar verilmesi

  Yıllık bütçe ve kesin hesabın incelenmesi ve aynen veya değiştirilerek onaylanması

  Gerektiğinde Dernek Tüzüğünde değişiklikler yapılması,

  Gerektiğinde Derneğin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi

  Üye aylık aidatlarının tespit edilmesi,

  Genel hükümler çerçevesinde Derneğin diğer bir organına verilmemiş tüm işleri görür ve yetkileri kullanır.

  Kararların Duyurulması

  Madde 23: Genel Kurul kararları Dernek Merkezi’nde ilan asılmak ve/veya Dernek internet sayfasında duyurulmak suretiyle üyelere duyurulur.

  Olağanüstü Genel Kurul

  Madde 24: Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği veya Denetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü Genel Kurul’un gündemi, toplantının gerçekleşmesini isteyenlerce belirlenir. Toplantı yer, tarih ve saat ile ilan hakkındaki tüm işlemler, 19. Madde’de belirtilen olağan Genel Kurul toplantısı ile aynıdır.Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

  ALTINCI BÖLÜM

  YÖNETİM KURULU

  Kuruluşu

  Madde 25: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 7 üyeden oluşur. Seçim başkan adayları tarafından oluşturan listelerin oylanması yoluyla yapılır. Listelerde başkan adayı ile birlikte 7 yönetim kurulu üyesi asil aday olarak ve 7 yönetim kurulu üyesi ise yedek üye olarak yer alır.

  Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından başkanın da önerisiyle bir başkan yardımcısı seçer ve üyeler arasında iş bölümünü karara bağlar. Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcısı, derneğin de başkan ve başkan yardımcısıdır.

  Görev ve Yetkileri

  Madde 26: Yönetim Kurulu’nun görevleri, Derneğin işlerini ilgili mevzuat, Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yürütmek, derneği temsil etmek ve dernek kuruluş amaçlarının gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

  Çalışması

  Madde 27: Yönetim Kurulu en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, karar defterine işlenir ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylama açık usulle yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarından birbirini izleyen ikisine mazeretsiz katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine yeni üye çağrılır.

  Yönetim Kurulu toplantısı yer, tarih ve saati başkan tarafından üyelere en az 3 gün önce bildirilir.

  Dernek Başkanının Görevleri

  Madde 28: Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını düzenler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çeşitli toplantı, panel vb. faaliyetlerde derneği temsil etmek üzere dernek üyelerinden birini görevlendirebilir. Dernek Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yerine yönetim kurulu üyeleri arasından bir üye başkan olarak seçilir.

  Genel Sekreter

  Madde 29: Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütür. Genel Kurul ve Yönetim kurulu toplantılarının hazırlıklarını gerçekleştirir.

  Sayman

  Madde 30: Sayman, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını ve derneğin para ve mallarının takip ve muhafazasını sağlar, bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür.

  Sosyal İşler Görevlisi

  Madde 31: Sosyal İşler Görevlisi Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin amaç maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütür.

  ALTINCI BÖLÜM

  DENETİM KURULU

  Kuruluş

  Madde 32: Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla 2 yıl için seçilen 3 üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle 3 yedek üye seçilir.

  Görevi, yetkileri ve iç denetim

  Madde 33: Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek, Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  Denetim Kurulu üyeleri , denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve her yıl Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak ve gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak yetkisine sahiptirler.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Mali Hükümler

  Bütçe Dönemi

  Madde 34: Derneğin bütçe dönemi her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde biter. Derneğin gelir ve giderleri, yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir.

  Gelirler

  Madde 35: Derneğin gelirleri şunlardır;

  Aylık aidatlar,

  Mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre yapılacak işlerden elde edilecek gelirler,

  Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve yardımlar,

  Sair çeşitli gelirler.

  Tüm tahsilatlar makbuz karşılığı yapılır.

  Gelirlerin Toplanması

  Madde 36: Gelirlerin toplanması usul ve esaslarını Yönetim kurulu tayin eder.

  Giderler ve Harcama Yetkisi

  Madde 37: Giderlerin yapılması usul ve esaslarını Yönetim Kurulu tayin eder. Dernek başkan ve başkan yardımcısı Yönetim Kurulu’nun tayin edeceği miktara kadar sarf yetkisini taşır. Bu çeşit harcamalar için yeteri kadar kaynak bir bankada açılacak hesapta bulundurulur. Bu hesap üzerinden işlem yapmak ancak başkan veya vekili ile Yönetim Kurulunda mali işlerden sorumlu üyenin ikili imzaları ile mümkündür. Her ödemenin bir belgeye dayandırılması zorunludur.

  Dernek Hesapları

  Madde 38: Dernek hesapları, muhasebe kurallarına göre tutulacak defter ve kayıt düzeni içinde yürütülür.

  Derneğin Defterleri

  Madde 39: Derneğin muhasebe defteri dışında tutacağı defterler,

  Üye kayıt defteri

  Karar defteri

  Gelir ve gider defteri

  Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri

  Demirbaş defteri ve

  Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü sair defter ve kayıtlardır.

  Derneğin Borçlanma Usulleri

  Madde 40: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Tüzük Değişikliği, Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

  Tüzük Değişikliği

  Madde 41: Tüzük değişiklikleri Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzüğün değiştirilmesi ya da Tüzüğe yeni madde eklenebilmesi için toplanacak olan olağan ya da olağanüstü Genel Kurul 18. ve 19. maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde toplanır. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için gerekli olan karar yeter sayısı bu toplantıya katılan üye sayısının üçte ikisidir.

  Derneğin Feshi

  Madde 42: Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi kararı için Genel Kurul’un üye tam sayısının 2/3 çoğunlukla toplanması şartı aranır. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa, Tüzüğün 19. maddesinde belirlenen usul çerçevesinde Genel Kurul tekrar toplantıya çağrılır. İkinci defa toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, bu suretle yapılacak toplantılarda kararın mevcut üyelerin 2/3 oyu ile alınması şarttır.

  Dernek Mallarının Tasfiyesi

  Madde 43: Fesih halinde derneğin malları, fesih kararını alan Genel Kurul tarafından belirlenecek şekilde tasfiye edilir.

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

  Hüküm Bulunmayan Hususlar

  Madde 44: Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hususlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  Yönetmelikler

  Madde 45: Tüzüğün uygulanmasında gereksinim duyulan konularda Dernek Yönetim Kurulu’nca düzenlemeler yapılabilir.

  Yürürlük

  Madde 46: Bu Tüzük Ankara Valiliğine verildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 47: Bu Tüzük hükümlerini Hazine Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

  Misyon ve Vizyon

  MİSYONUMUZ

  Üyelerimizin çağın gerektirdiği sosyal, bilimsel ve teknik değişim ve dönüşümleri takip etmesini ve bu doğrultuda mesleki yetkinliklerini geliştirerek kurumsal kapasiteye katkı vermesini sağlayacak bir platform oluşturmak.

  VİZYONUMUZ

  Bilgi, beceri ve farkındalık etkinlikleri, eğitimleri ve faaliyetleriyle üyelerine 21.yy’ın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmış bir dernek olmak.


  Şule ŞAHİNARSLAN PEHLİVAN - BAŞKAN

  31.12.1972’de Kayseri’de doğdu. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Mayıs 2000’de, “belediye projelerinin finansmanına” ilişkin hazırladığı tez çalışması sonucunda Hazine uzmanı oldu. 2002-2004 yılları arasında ABD, Boston Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yaptı. 2005 yılına kadar çeşitli sektörlerde kamu projelerinin dış borçlanma ile finansmanında çalıştı. 2012 yılına kadar üyesi bulunduğumuz uluslararası finans kuruluşları ve ekonomik işbirliği teşkilatları ile ilişkilerin yürütülmesi konusunda şube müdürü olarak görev yaptı. Hali hazırda Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda çalışmaya devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.


  Birsen AKTUĞAN – BAŞKAN YARDIMCISI

  1982 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ekonomi bölümünden mezun oldu. 1987-89 yılları arasında burslu olarak ABD’de Boston Üniversitesi ‘nde finans alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Uzaktan ve Açık Öğretim Fakültesi sosyoloji bölümü 3. Sınıf öğrencisi. 1984 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Müsteşarlıktaki görevlerini daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müşavir olarak sürdürdü. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda uzman olarak görevini sürdürüyor. 1995-1999 yılları arasında, Washington DC’de Dünya Bankası yönetim kurulu Türkiye ofisinde çalıştı. 2001-03 Tarihleri arasında BOTAŞ yönetim kurulunda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türk Kızılayı, Altındağ Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği ile çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Koçluk, NLP Practitioner Programı, Eğiticinin Eğitimi, Yönetici ve Lider Koçluğu Programı ve Koçlar için Tamamlayıcı Varoluş Yaklaşımı olmak üzere çok sayıda kişisel gelişim kursları/eğitimlerine katıldı. 2012-13 Yılında Praesta Türkiye-Forbes Türkiye tarafından düzenlenen ve ülkemizden seçilen 40 üst düzey kadın yönetici için hazırlanmış olan Türkiyenin ilk Şirketlerarası Mentorluk Programına Ankara’dan ve kamu kurumundan seçilen tek kişi olarak katıldı. Evli ve bir çocuk sahibidir.


  Salih ERCAN – ÜYE

  1968 yılında Konya/Kulu’da doğdu. 1986 yılında Meteoroloji Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde İstidlalci olarak memuriyete başladı. 1991 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 yılında, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile uzman yardımcısı , 1995 yılında “Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Gelişim Sürecinde İç ve Dış Pazardaki Rekabet Gücü” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 1997-1999 Yılları arasında A.B.D Colorado Üniversitesinde Ekonomi Dalında “Uluslararası Para Ekonomisi” konusunda yüksek lisans yaptıktan sonra, 2002-2007 yılları arasında başta otomotiv olmak üzere muhtelif sektörlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında İtalya-Roma’da Ülkemizde Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımlarının arttırılması ve yatırımların karşılıklı teşviki konularında Hazine Müsteşarlığı’nı temsilen Ekonomi Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundu. 2010- Ekim, 2016 tarihine kadar da Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde “AB Mali Yardımlarının Uygulanması ve İzlenmesi” konularında uzman olarak görev yaptıktan sonra, 14 Ekim 2016 tarihinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine vekaleten, 7 Ocak 2017 tarihinde asaleten atanan Salih ERCAN, Evli ve bir kız çocuk babasıdır.


  Gülnur GÜNAKAN – SOSYAL İŞLER SORUMLUSU

  1983 yılında Isparta/Senirkent’te doğdu. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2006-2012 yılları arasında gıda sektöründe satış, satış sonrası destek ve satın alma departmanlarında çalıştı. 2012 yılında satın alma uzmanı olarak çalıştığı, Ülker markasının İsviçre menşeili Hero AG ile ortak girişimi olan Ülker Hero Baby firmasından ayrılarak, Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında “Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Ofisi Tarım ve Kırsal Kalkınma sektöründe “AB Mali Yardımlarının Uygulanması ve İzlenmesi” konularında uzman ve eğitim koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.


  Senem DOĞAN DÜZENLİ - GENEL SEKRETER

  1984 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı. 2010 yılında Hazine Müsteşarlığı’nın açtığı mesleki kariyer sınavını kazanarak Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında “Avrupa Birliği Devlet Destekleri Müktesebatının Temel Kavram İlke Ve Esaslarının Avrupa Komisyonu ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ve Türkiye” başlıklı uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 2016-2018 yılları arasında Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ekonomi ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Halen Devlet Destekleri Genel Müdürlüğünde Hazine ve Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.


  Zafer DÜZENLİ – ÜYE

  1983 yılında Trabzon/Dernekpazarı’nda doğdu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında, Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında “Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası, Akdeniz İçin Birlik ve Türkiye’nin Pozisyonu” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 2013-2014 yılları arasında 1 yıl süreyle Paris’te OECD-DAC’da ekonomist olarak çalıştı. 2015-2017 yılları arasında “Viyana Üniversitesi Diplomatische Akademie Wien (the Vienna School of International Studies)”de yüksek lisans derecesini aldıktan sonra Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmaya devam etti. 06.06.2018 tarihinden itibaren, aynı Genel Müdürlükte İkili Ekonomik İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığını vekâleten yürütmektedir. İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir.


  Burak ÖZKAN - SAYMAN

  1989 yılında Osmaniye/Düziçi’nde doğdu. 2012 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2013-2014 yılları arasında BDDK’da BDDK Uzmanı olarak çalıştı. 2014 yılından beri Hazine ve Maliye Bakanlığında Hazine Uzmanı olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir.


  Volkan ARSLAN – BAŞKAN

  1983 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında “Uluslararası Finansal Kuruluşların Temsil ve Yönetim Yapıları ile Ülke Gruplarının Değerlendirilmesi” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. 2016 yılında Ottawa Üniversitesi İş İdaresi yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halihazırda Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.


  Melike GÖZÜŞİRİN – ÜYE

  1988 yılında İzmir/Menemen’de doğdu. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2010-2011 yılları Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 2011 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda açılan mesleki kariyer sınavı ile Sigortacılık Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2011 -2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ticaret Hukuku alanında TÜBİTAK bursiyeri olarak yüksek lisans yaptı. 2015 yılında “Uzaktan Satış Yoluyla Kurulan Sigorta Sözleşmeleri Ve Tüketicinin Korunması” konusundaki uzmanlık tezi ile Hazine Uzmanı oldu. Halen Sigortacılık Genel Müdürlüğünde uzman olarak görevine devam etmekte olup, ayrıca Başkent Üniversitesinde sigorta hukuku konusunda ders vermektedir. İngilizce bilmektedir.


  Abdullah BAYRAK – ÜYE

  1982 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzman Yardımcısı olarak başlamış, daha sonra Maliye Bakanlığı bünyesinde Maliye Müfettiş Yardımcısı, Vergi Müfettişi, Vergi Denetim Kurulu Eğitim Grup Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı görevlerinde bulunmuştur. Hali hazırda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.